โปรโมชั่น JetStar 2017 บินไป-กลับ ขากลับบินฟรี!!! บินสิงคโปร์ แค่ 1,974.-

JetStar ปล่อยโปรโมชั่นบินสิงค์โปร์ราคาดีๆออกมาให้จองกันอีกรอบจับ Jetstar Promotion ขากลับบินฟรี!!! จ่ายแค่ขาไป ส่วนขากลับรับไปเลยตั๋วบิน 0 บาท