รายละเอียดการขอสินเชื่อฉุกเฉินสู้โควิด19 จาก ธนาคารออมสิน #2Uแนะนำ

? อีกหนึ่งโอกาสให้กับผู้ถูกผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สำหรับ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน จาก ธนาคารออมสิน” ?‍?‍??‍♀?‍?
ให้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำมากกกกแค่ 0.10% ต่อเดือนในวงเงินกู้ 10,000 บาท/ราย เพื่อช่วยเหลือกับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 30,000 บ.นะเจ้าคะ

และอีกอันนึงก้คือ สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ ที่ดอกเบี้ยแสนถูกที่ 0.35% ต่อเดือน แต่ให้วงเงินกู้เยอะกว่า (ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะจ๊ะ)
? ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท
? ดอกเบี้ยอัตรา 0.35% / เดือน
? สามารถผ่อนคืนสูงสุด 3 ปี
ใครที่อยากได้เงินหมุนเพื่อเอามาใช้จ่ายในช่วงที่เดือดร้อนจาก COVID-19 สามารถเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยนะคะ เว็บไม่ล่มแล้ว ^^
? มีรายละเอียดในการลงทะเบียนอย่างไรบ้าง มาดูกัน
✔ อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้น มีสัญชาติไทย
✔ ผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 และภัยอื่นๆ
✔ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
✔ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
⚠ มีหลักประกันโดยมีเป็น บุคคล หรือ หลักทรัพย์ น๊า

? ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555
?ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาถึง 30 ธค.63
?ธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์เพื่อขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสู้โควิด19 กับ ธนาคารออมสินได้ที่ >>> www.gsb.or.th


รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการ ขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีตามนี้เลยค่ะ!

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
 • ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี
 • ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก
 • เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการรับเงินกู้

 • เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
 • ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอสินเชื่อ

 • ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
 • ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
 • ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา/ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินของผู้กู้
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)
 • สำเนา เอกสารหลักทรัพย์/หลักประกันประเภทอื่น (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

เอกสารใช้ในการขอกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำมีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน (ถ้ามี)

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ