2U Tips to Trip

#2Uแนะนำ 3 ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

#2Uแนะนำ 3 ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง อีกช่องทางบรรเทาทุกข์สำหรับคนที่ขาดรายได้จากช่วง ภาวะวิกฤติไวรัส Covid-19

#2Uแนะนำ 3 ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง
อีกช่องทางบรรเทาทุกข์สำหรับคนที่ขาดรายได้จากช่วง ภาวะวิกฤติไวรัส Covid-19 ด้วยการขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับ ผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์คืน เงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง MEA ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับ MEA ทั้ง 2 ประเภท

 • ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
 • ประเภทที่ 2 ธุรกิจขนาดเล็ก


มาดูขั้นตอนการขอรับเงินคืนได้ตามนี้เลย!

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลในการลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA ประกอบด้วย

 1. ชื่อ – นามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
 3. รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงิน หรือ เช็คผ่าน แอปพลิเคชัน MEA Smart life ในฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้า
 4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 5. Email 

***เจ้าของหลักประกันต้องมีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของผู้วางหลักประกันประเภทเงินสด เท่านั้น***

ขั้นที่ 2: ลงทะเบียน

การลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีทั้งหมด 3 ช่องทาง

1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ทั้ง 6 ช่องทาง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)

2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2256-3333 จำนวน 50 คู่สาย

 • ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563
 • เวลา 08.00 –15.30 น. ในวันทำการ

3. ลงทะเบียน ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต

 • เฉพาะผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงผู้ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดที่ติดปัญหา เช่น การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อนามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ
 • สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ เมื่อ MEA ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่า เจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของผู้วางหลักประกันประเภทเงินสด เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

3. เลือกช่องทางการคืนเงินได้ 3 ช่องทาง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

 • ช่องทางที่ 1  บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้วางหลักประกัน
 • ช่องทางที่ 2  บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อตรงกับผู้วางหลักประกันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
 • ช่องทางที่ 3  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท)


ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 MEA จึงแนะนำให้ผู้ขอคืนหลักประกันเลือกลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นช่องทางที่เปิดให้สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์ได้โดยไม่มีกำหนดวันปิดลงทะเบียน
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ 

 • Facebook : การไฟฟ้านครหลวงMEA
 • Line: @meathailand
 • Twitter: @mea_news
 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คำถาม และคำตอบที่ควรรู้
Q: ถ้าบ้านที่มีการใช้ไฟ ชื่อเจ้าของบ้านไม่ตรงกับชื่อเจ้าของมิเตอร์สามารถขอรับเงินประกันคืนได้หรือไม่ ?
A: สามารถรับคืนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
หนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.-2)
หรือ
หนังสือแสดง กรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน นส.3ก
หลักฐานผู้ขอรับเงิน

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลฯ ทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองและบัตรประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจตามข้อ 1
 • ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ถ้ามี)
 • หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่มีเลขที่บัญชีและชื่อของเจ้าของบัญชี
 • กรณีเลือกขอรับเงินโดยการโอนเงิน (ชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้ขอรับเงินเท่านั้น)