โปรโมชั่นคืนความสุข ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีได้ 15,000.-

โปรโมชั่นคืนความสุข ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีได้ 15,000.-

Promotion Shop for Reduce Tax 2015

มาตรการพิเศษจากภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงสิ้นปี โดยให้ประชาชนที่เป็นผู้มีรายได้ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของขวัญในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 

สามารถนำยอดในการช้อปปิ้งไปใช้ลดหย่อน (ฐาน)ภาษี ได้ถึง 15,000 บาท โดยนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในการซื้อสินค้าหรือบริการ เฉพาะระว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2558 มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคํานวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีภาษี 2558 ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ตามมาตรการที่ คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา86/4แห่งประมวลรัษฎากร ระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค.2558 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สินค้าหรือบริการอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้?

 • สินค้าหรือบริการทุกประเภทจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ยกเว้นการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ํามัน และก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ แต่ทั้งนี้ต้องมีการชําระค่าสินค้าและใช้บริการ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ด้วย

และที่สำคัญที่ห้ามลืมต้องขอ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จากผู้ขายด้วยนะครับ 

ใบกำกับภาษีที่ต้องใช้ในการขอลดหย่อนภาษีนั้นต้องเป็น ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.86/4 แห่ง ป.รัษฎากร ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่ลงวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้นำไปใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2558 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

สำหรับขาช้อปออนไลน์อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะเอเจนท์เจ้าใหญ่ๆอย่าง เว็บจองโรงแรม Agoda หรือ เว็บช้อปออนไลน์อย่าง Lazada ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้นะครับ

แต่ก็มีบางร้านค้าอย่าง iTruemart ที่สามารถขอใบกำกับภาษีได้เหมือนกัน ก่อนจะช้อปอย่าเช็คให้เรียบร้อยด้วยนะครับ!!

ลิงค์รายละเอียดวิธีขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ www.itruemart.com <<< คลิกทีนี่

วิธีขอใบกำกับภาษี ช้อปออนไลน์

รายการสินค้าและบริการ กับการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ไม่ได้ (เป็นการชำระค่าบริการของเดือนก่อน)

ค่าทำศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมหน้า ไม่ได้ (ได้รับยกเว้น VAT)

ค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้ (ได้รับยกเว้น VAT)

การซื้อทองแท่ง ไม่ได้ (ได้รับยกเว้น VAT)

ซื้อ เนื้อหมู ไก่ ปลา ไม่ได้ (ได้รับยกเว้น VAT)

ซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน ไม่ได้ (ได้รับยกเว้น VAT)

ซื้อสินค้าในร้าน duty free ได้

 • แต่มีเงื่อนไข (หากเป็นการซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน duty free สามารถ นำมาใช้ได้)
 • สินค้าในร้าน duty free มีทั้งที่เสีย VAT และไม่เสีย VAT สำหรับการซื้อ สินค้าที่เสีย VAT สามารถนำมาใช้ได้

จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มใน ร้านอาหาร ได้ (หากร้านอาหารนั้นจด VAT สามารถนำมาหักลดหย่อนได้)

 • ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์

การซื้อทองรูปพรรณ ได้เฉพาะค่ากำเหน็จ (เพราะการซื้อทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่ากำเหน็จ)

ซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ไม่ได้ (เพราะเป็นการให้บริการประกันซึ่ง คุ้มครองนอกจากวันที่ 25-31 ธ.ค.58)

ค่าซ่อมรถ ได้ 

 • แต่มีเงื่อนไข >> (หากเป็นการซ่อมและชำระ ค่าบริการ ในช่วงวันที่ 25- 31 ธ.ค.58 และซ่อมแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 58 สามารถนำมาหัก ลดหย่อนได้)

ซื้ออะไหล่รถ ได้

ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ ได้

 • แต่มีเงื่อนไข >> (หากได้ซื้อบัตรแลกรับบริการและ นำบัตรนั้นไปใช้บริการในช่วงวันที่ 25- 31 ธ.ค.58 สามารถนำมา หักลดหย่อนได้)

ซื้อบัตรของขวัญของ ห้างสรรพสินค้า (Gift voucher) ไม่ได้ (บัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ซื้อทัวร์ไปต่างประเทศ ไม่ได้

ซื้อทัวร์ในประเทศ ได้ 

 • มีเงื่อนไข >> เฉพาะ การซื้อและใช้ท่องเที่ยว ระหว่าง วันที่ 25- 31 ธ.ค.58 สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

ค่านวดหน้า สปา ได้

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่ได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข)

 • ยกเว้น ผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียน VAT

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็มได้ที่ >>> http://www.rd.go.th

สินค้าและบริการกับการหักลดหยอ่นภาษี 

สำหรับท่านที่ต้องการใช้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

คลิกที่นี่ >>> www.rd.go.th/

หรือ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหมด

คลิกที่นี่ >>> www.rd.go.th (อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค.58)

 

[box_dark]

แชร์ต่อข่าวโปรโมชั่นนี้ http://www.promotiontoyou.com/?p=83110

Promotion2U Line@ Official Account http://goo.gl/rXNGbu

ติดตาม Promotion2U ได้ทุกช่องทางโซเชียล

Promotion2U Google+ : https://plus.google.com/+promotion2u/

Promotion Facebook Panpage : http://facebook.com/Promotion2U

Promotion2U Twitter : http://www.twitter.com/Promotion2U

RSS Feed : http://goo.gl/25xn6A

Download Promotion2u Mobile apps ได้ที่ http://bit.ly/15G3PvH

เช็คก่อนชอปโปรโมชั่นอื่นๆ http://www.promotiontoyou.com/

[/box_dark]

By Promotion2U

โปรโมชั่นทูยู เว็บยอดนิยมอันดับ 1 ของคนรักโปรโมชั่น รวมโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆอัพเดทส่วนลด โปรโมชั่นเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ ทุกวันทันใจ