Promotion VIZ Card Top Spender ฟรีบัตรคอนเสิร์ต 2PM

สมาชิก VIZ Card ทีมียอดซื้อสะสมสูงสุด 15 ท่าน รับฟรีทันที บัตรคอนเสิร์ต 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 จำนวน 2 ใบ

Promotion VIZ Card Top Spender ฟรีบัตรคอนเสิร์ต 2PM

Promotion VIZ Card Top Spender ฟรีบัตรคอนเสิร์ต 2PM

 
 
สมาชิก VIZ Card ทีมียอดซื้อสะสมสูงสุด 15 ท่าน รับฟรีทันที บัตรคอนเสิร์ต 2PM Hands Up Asia Tour in Bangkok 2012 จำนวน 2 ใบ รวมมูลค่า 8,000 บาท
เงื่อนไข
– เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้า ในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่รับบัตร VIZ เท่านั้น
– ยอดซื้อ สะสมขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป
– ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การประมวลผลรวมยอดซื้อ ภายใต้หมายเลขสมาชิกเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ก.พ. 55 เท่านั้น
– ในกรณีที่มียอดซื้อ สะสมสูงสุดเท่ากัน ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน จากลำดับการบันทึกยอดซื้อ
– ประมวลผลเมื่อจบรายการ ประกาศผลวันที่ 16 ก.พ. 55 และติดต่อรับรางวัล วันที่ 17 ก.พ. 55 ที่ VIZ Louge ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
– กรณีของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000.- ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%, จำกัด 1 ท่าน/ 1 รางวัล เท่านั้น
– ทางศูนย์ฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกำหนดมูลค่าของรางวัล หรือการให้บริการ
– รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
– ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของรางวัล และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลกคืนเป็นเงินสด
– คำตัดสินของทางศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 

Promotion VIZ Card Top Spender ฟรีบัตรคอนเสิร์ต 2PM

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=21073

Leave a Comment