TrueMove H เปิดให้ลงทะเบียนสั่งจอง iPhone4S แล้ว!!

ด่วนจ้า!! ตอนนี้ ( 9/12/11 13:32 น.)ทางหน้าเว็บ www.truemove-h.com เปิดให้จอง iPhone4S แล้ว ใครที่อยากได้รีบด่วนเลยครับ

TrueMove H เปิดให้ลงทะเบียนสั่งจอง iPhone4S แล้ว!!

TrueMove H เปิดให้ลงทะเบียนสั่งจอง iPhone4S แล้ว!!

ด่วนจ้า!! ตอนนี้ ( 9/12/11 13:32 น.)ทางหน้าเว็บ www.truemove-h.com เปิดให้จอง iPhone4S แล้ว ใครที่อยากได้รีบด่วนเลยครับ

ทาง TureMove H เปิดให้จอง iPhone4S ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2554 โดยจะให้ลูกค้าไปรับเครื่องในงาน TrueMove H iPhone4S ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2554 นี้ครับ
[box_light]

ราคา iPhone4S by TrueMove H

iPhone4S 16 GB.

เครื่องเปล่า 20,981 (ราคารวม Vat 7% : 22,450)

ราคาเครื่องพร้อมแพ็คเกจ 20,280 (ราคารวม Vat 7% : 21,700)

iPhone4S 32 GB.

เครื่องเปล่า 24,646 (ราคารวม Vat 7% : 26,350)

ราคาเครื่องพร้อมแพ็คเกจ 23,738 (ราคารวม Vat 7% : 25,400)

iPhone4S 64 GB.

เครื่องเปล่า 29,100 (ราคารวม Vat 7% : 30,250)

ราคาเครื่องพร้อมแพ็คเกจ 27,196 (ราคารวม Vat 7% : 29,100)

[/box_light]

[box_light] ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone4S

ผ่าน www.truemove-h.com/iPhone4S ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2554 และ รับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในงานTrueMove H iPhone4S ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2554

1. รายละเอียดและราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone4S
1.1 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S รุ่น 16 GB สีขาว หรือดำ ราคา xx,xxx บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง
1.2 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S รุ่น 32 GB สีขาว หรือดำ ราคา xx,xxx บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง
1.3 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S รุ่น 64 GB สีขาว หรือดำ ราคา xx,xxx บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อเครื่อง
อนึ่ง หากบริษัทฯยังไม่ได้ระบุราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S ให้ลูกค้าทราบข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งราคาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S เมื่อได้รับการยืนยันจากทางผู้ผลิตให้สามารถประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ผลิต ดังนั้น หากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S ไปก่อนแล้ว ลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้าน และยินยอมชำระค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 4S ตามราคาที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

2. การลงทะเบียนขอรับสิทธิ : การลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone4S ตามรายละเอียดและราคาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. (“เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่”) พร้อมรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือนจากทรูมูฟ เอช มีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 สิทธิการจอง (เครื่อง) (โดยยึดตามเลขที่บัตรประชาชน)
2.2 ลูกค้าจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ทีดีเอส”) และบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“ทรูมูฟเอช”) (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) กำหนด
2.3 ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทาง www.truemove-h.com/iPhone4S เพื่อให้บริษัทฯทำการตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาต่าง ๆ ให้ถือเป็นสิทธิขาดของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว
2.4 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้รับสิทธิผ่านทาง www.truemove-h.com/iPhone4S ตั้งแต่วันที่ 9 -14 ธันวาคม 2554 เป็นผู้มีสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2554 ภายใต้หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อก่อนหลังตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเมื่อจำนวนจัดสรรเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบตามที่บริษัทฯกำหนดไว้แล้วทันที
2.5 ลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระต่อบริษัทฯ รวมตลอดถึงต่อบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทรู”) และบริษัทในเครือทรู
2.6 การขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และ/หรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต (ถ้ามี) แล้วเท่านั้น
2.7 สิทธิการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสมัครใช้บริการทั้งหมดนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น สำหรับลูกค้านิติบุคคลสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเฉพาะเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่(เครื่องเปล่า)อย่างเดียว
2.8 เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรุ่นและสีตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ เว้นแต่ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารุ่นและสีตามความประสงค์ที่ลูกค้าเลือกไว้ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใด ๆ แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้น

3. วิธีการชำระเงิน
3.1 ค่ามัดจำ
ลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บเงินมัดจำ
3.2 การชำระเงินค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เต็มจำนวนตามราคาของรุ่นและสี ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิและยืนยันการซื้อ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันและเวลาที่ลูกค้าทำการเลือกผ่านทางระบบลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมการ หรือตามเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ
กำหนดไว้

4. เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมสมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ระบบรายเดือน ในรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด
4.1 เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ลูกค้าจะต้องแสดงข้อความสั้นยืนยันการได้รับสิทธิจากบริษัทฯ พร้อมทั้งผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำการพิจารณาสิทธิอีกครั้งในวันรับเครื่อง
4.4 สิทธิการลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อข้างต้น ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

5. ข้อสงวนสิทธิ
5.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้านำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวไปดำเนินการหรือนำบริการไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯหรือนำไปใช้ในทางใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว พร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
5.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เอกสารประกอบการรับสิทธิ
ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติให้รับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อยืนยันการขอรับสิทธิในวันรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
6.1 เอกสารของลูกค้าทั่วไป
1. แสดงข้อความสั้นที่ได้รับการยืนยันสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“SMS Booking Code”) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“อีเมลล์”)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6.2 เอกสารของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าผู้รับสิทธิเป็นชาวต่างชาติ
เอกสารหลัก
1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายพร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับ visa ที่ยังไม่หมดอายุและ
2. ใบอนุญาตการทำงานตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายและหน้าที่ระบุวันหมดอายุ (ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
หรือ
1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่แสดงชื่อ รูปถ่ายพร้อมระบุวันหมดอายุ และหน้าที่ประทับ visa ที่ยังไม่หมดอายุ (อายุ visa ต้องเหลืออย่างน้อย 1 เดือน และเป็นประเภท “ED”) และ
2. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง (ออกไม่เกิน 1 เดือน) และ
3. บัตรนักศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา

ยอมรับเงื่อนไข ไม่ยอมรับเงื่อนไข
[/box_light]

ราคา truemove-h iphone4s และ แพ็คเกจ
–คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่–

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=19121

Leave a Comment