งานมหกรรมรถคันแรก

ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีรถคันแรกจากรัฐบาล ต้องแวะไปงานนี้งาน งานมหกรรมรถคันแรก

งานมหกรรมรถคันแรก

มหกรรมรถคันแรก

งานมหกรรมรถคันแรก ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีรถคันแรกจากรัฐบาล ต้องแวะไปงานนี้งาน งานมหกรรมรถคันแรก พบกับ สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย และ ค่ายรถยนต์ต่างๆที่เข้าเกณฑ์โครงการรถคันแรก รวมกว่า 50 บูธ

(รถยนต์ที่อยู่ในเกณฑ์การรับคืนภาษ๊กับโครงการรถคันแรก คือ รถยนต์นั่งเครื่องยนต์ไม่เกิน 1500 ซีซี และ รถกระบะ ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท)

[box_light]

สามาถดุรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารโครงการรถคันแรกได้ที่

รายชื่อรถและรุ่นที่สามารถขอคืนภาษีรถคันแรกจากกรมสรรพสามิต Update (6ตค.54)

รายชื่อรถและรุ่นที่สามารถขอคืนภาษีรถคันแรกจากกรมสรรพสามิต Update (6ตค.54)

[/box_light]

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธจากกรมสรรพสามิต ที่พร้อมให้บริการในการตรวจสอบการใช้สิทธิรถคันแรก, เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากกรมการขนส่งทางบก และยังสามารถยื่นเอกสารในการขอจดทะเบียนใช้สิทธิรถคันแรก ได้ในงานนี้ด้วย

ใครที่สนใจซื้อรถยนต์ราคาพิเศษกับโครงการรถคันแรกแนะนำให้ไปเลยครับ งานมหกรรมรถคันแรก งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2554นี้ ที่ศุูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

[box_light]

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสำหรับยื่นขอรับสิทธิ์รถคันแรก

1. แบบคําขอคืนเงินและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรก

2. สําเนาบัตรประชาชน

3. สําเนาทะเบียนบ้าน

4. สําเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

5. สําเนาคู่มือการจดทะเบียน

6.หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรกภายใน 5 ปี <<คลิกที่นี่

[/box_light]

ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ คืนภาษีรถคันแรก ต้องยอมรับเงื่อนไขทั้ง 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

[box_light]

เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสําหรับรถยนต์คันแรก

1. เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน

3. เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสบู ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)

4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน นําเข้าใช้แลว้ จากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)

5. คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน

6. ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป

7. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

8. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

[/box_light]

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=17890