รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์งาน Dtac 3G EXPO (4กย.54)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์งาน Dtac 3G EXPO ซื้อมือถือราคาพิเศษทั้ง 1,100 ท่าน(4กย.54)

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์งาน Dtac 3G EXPO ซื้อมือถือราคาพิเศษทั้ง 1,100 ท่าน(4กย.54)

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์งาน Dtac 3G EXPO (4กย.54)

หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อวานนี้ DTAC เปลี่ยนระบบคิวสำหรับ รับสิทธิ์ซื้อมือถือ iPhone 4 , Galaxy S2 ลด 50% ใหม่โดยการจับสลากแทนการรอต่อคิวแบบเดิม ตอนนี้รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 1,1000 ท่านก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับ (จะมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทราบทาง SMS และต้องใช้ SMS ไปยืนยันการรับสิทธิ์ที่หน้างานด้วย )

ชี้แจงเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนลดใช้ซื้อมือถือในงาน dtac 3G Expo วันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 17.00 น.

วิธีการแสดงสิทธิ์

 • ลูกค้าดีแทคที่ได้รับสิทธิ์ต้องมาดำเนินการรับสิทธิ์ด้วยตนเอง
 • บัตรประชาชนตัวจริง ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
 • ข้อความ SMS ที่ได้รับจากดีแทค
 • มาแสดงสิทธ์ในวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 17.00 น. หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  และทางดีแทคสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบสิทธิ์นี้ให้กับผู้อื่น
 • ลูกค้า 100 ท่าน ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/1 เครื่อง/1 ชื่อผู้จดทะเบียน กรณีลูกค้ามีหลายเลขหมายจะได้รับสิทธิ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้นตลอดงาน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นเจ้าของเลขหมาย และต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้
 • โดยต้องนำซิมดีแทคมาแสดงด้วย
 • ลูกค้าแบบเติมเงิน ต้องลงทะเบียนซิมเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเลขหมาย โดยชื่อเจ้าของเลขหมายจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ลูกค้าแบบเติมเงิน เมื่อได้รับสิทธิ์จะต้องเปลี่ยนเป็นแบบจดทะเบียนในงาน
 • ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสมัครแพ็กเกจหลักหรือเสริมที่มีแพ็กเกจ dtac internet อยู่ และไม่สามารถยกเลิกแพ็กเกจได้อย่างน้อย 3 รอบบิล
 • เครื่องมือถือราคาพิเศษในงาน จะถูกทำเครื่องหมายบนกล่องสินค้า โดยระบุข้อความว่า “สินค้า dtac 3G Expo ห้ามจำหน่ายต่อ”
 • เงื่อนไขในรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามต้นฉบับที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์และแสดงในเว็บไซต์ www.dtac.co.th/3Gไว้ก่อนหน้านี้

ลูกค้า 1,000 ท่าน ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10%

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/1 เครื่อง/1 ชื่อผู้จดทะเบียน กรณีลูกค้ามีหลายเลขหมายจะได้รับสิทธิ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้นตลอดงาน
2. ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจมาแสดงด้วย
3. ลูกค้าแบบเติมเงิน เมื่อได้รับสิทธิ์จะต้องเปลี่ยนเป็นแบบจดทะเบียนในงาน โดยชื่อผู้จดทะบียน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

4. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสมัครแพ็กเกจหลักหรือเสริมที่มีแพ็กเกจ dtac internet อยู่ และไม่สามารถยกเลิกแพ็กเกจได้อย่างน้อย 3 รอบบิล
5. เงื่อนไขในรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามต้นฉบับที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์และแสดงในเว็บไซต์ www.dtac.co.th/3Gไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ : ในงาน dtac 3G EXPO ครั้งนี้ มีจำหน่ายมือถือจำนวน 15 รุ่น โดยบริษัทได้สำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการตามเงื่อนไขข้างต้น มีเฉพาะมือถือเพียง 2 รุ่นเท่านั้นที่มีจำนวนจำกัด คือ
iPhone 32GB (คละสี) จำนวน 100 เครื่อง และ Samsung Galaxy SII จำนวน 250 เครื่อง

บริษัทฯขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนและสนใจทดลองใช้ dtac 3G

ณ วันที่ 3 กันยายน ส.ค. 54

หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.dtac.co.th/3g/dtac3gexpo_announce.html

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์งาน Dtac 3G EXPO (4กย.54)

ประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิ์ รับส่วนลด 50 % สำหรับซื้อมือถือในงาน dtac 3G Expo วันที 4 ก.ย. 54 จำนวน 100 เครื่อง
กรุณานำ sms ที่ได้รับ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงด้วยตนเอง ภายในวันที 4 ก.ย. 54 เวลา 10.00-17.00 น.
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
1 พงษ์ศิริ ปริจินดากุล 084-6875xxx
2 อาภรณ์ อีโน 085-1477xxx
3 ศุภประเสริฐ อรุณชุติวงศ์ 089-4593xxx
4 ศิษฎิวัชร์ เสริมสุขสกุลชัย 085-9059xxx
5 พลสัน นกน่วม 087-5648xxx
6 ชราพร เลิศเลาหกุล 083-5456xxx
7 ทรงศรี สีพึ่งธรรม 083-5464xxx
8 จิรวัต ป้อมสุวรรณ 089-6159xxx
9 ปรัชญา ปวรีวงศ์ 085-1119xxx
10 วานิดา นิจสุขะ 087-3444xxx
11 พิไลวรรณ สิงห์สี 089-4817xxx
12 พัทธดนัย บุญมา 087-3053xxx
13 กิตติพงษ์ ทองแดง 084-6500xxx
14 ลลิตา ศรีจันทร์ 081-4952xxx
15 นฤนิตย์ จันทรนิยม 081-5605xxx
16 กัญนัฐ ห้วยหงษ์ทอง 087-3627xxx
17 ธมลชนก บำรุงศรี 081-5822xxx
18 ไอลดา เกตจรูญ 083-7277xxx
19 ธนันษ์ชนกม์ ธรรมเสมอ 085-0551xxx
20 วรมัย ชัยกิตติศิลป์ 081-4007xxx
21 พัชรีย์ รมยานนท์ 085-1090xxx
22 อดิศักดิ์ ข่ายม่าน 081-6661xxx
23 กิตติ ก่อสุวรรณวงศ์ 084-6749xxx
24 กรรณิกา จำปา 085-3123xxx
25 นัฐวัฒน์ ชัยพระคุณ 080-4480xxx
26 ภาณุวัฒน์ เลาหบุตร 081-5641xxx
27 ศุภณัฐ อมรรัตนไพจิตร 081-6992xxx
28 สมชัย เอกมงคลเลิศ 086-6665xxx
29 เทพ อุดมวิทยารัตน์ 086-9951xxx
30 สุวภัทร สิริภาสุรกุล 089-4486xxx
31 สุทิน พิริยะปัญญา 081-4835xxx
32 ศิริพร ใบยา 084-6718xxx
33 ไมค์ คาร์ลตันเบิร์ด 087-7328xxx
34 พรทิพย์ รวิสานนท์ 085-3017xxx
35 มนัส วณิชชานนท์ 081-4215xxx
36 ฉัตรชัย อังสุโรจน์ 087-7974xxx
37 นภาพร โชติชนาทวีวงศ์ 081-6280xxx
38 สานิต ลาภหงษ์ทอง 080-4375xxx
39 สรายุธ บูรณภิวงศ์ 081-6417xxx
40 มณชยา เสกตระกูล 081-5822xxx
41 พรรณี ผลเจริญ 084-0099xxx
42 ภาวิตา วงษ์ปัญญา 081-5339xxx
43 ธิติวุฒิ ไม่ระบุนามสกุล 086-7730xxx
44 ฑริชา วงศ์ถาวรมั่น 089-4548xxx
45 อรวรรณ สุภาวงศ์ 082-4696xxx
46 อติวิชญ์ บุญช่วงเหลือ 086-9738xxx
47 วิจิตรา เกล็ดสุวรรณ 086-5520xxx
48 วราพร ยวงหิรัญ 081-4232xxx
49 ณัฐพล พึ่งเคหา 089-7979xxx
50 อรพร วงศ์สุริยา 081-6195xxx
51 วิตธวัตร์ แก้วปานัน 087-3453xxx
52 LIM HWEE WEN 087-5036xxx
53 ธีรยุทธ เฉลิมหมู่ 083-1885xxx
54 พรชัย ฉ่ำกลิ่น 089-4919xxx
55 ทัศนีย์ เพ็ญแวดาโอ๊ะ 086-9987xxx
56 วันชัย จิระวัฒนะภัณฑ์ 081-6113xxx
57 ศุภรัตน์ รักถิ่นเกิด 086-7536xxx
58 วัชเรนทร์ ละพรม 083-7658xxx
59 เกรียงศักดิ์ เหล่ามรกต 081-6257xxx
60 พัชรินทร์ พิลาธรรม 082-3327xxx
61 พิสิษฐ์ ปัญจวุฒิวงศ์ 089-4468xxx
62 ตรีทิพย์ สินะสนธ์ 66850988xxx
63 ธนัญญา แปงงาเครือ 66863755xxx
64 สุนันทา เสนาวิน 66805951xxx
65 พิทักษา ทวีพลพิทักษ์ 66816418xxx
66 นฤมล ภารพัฒน์ 66827361xxx
67 สมบูรณ์ เลิศบวรฉัตร 66897719xxx
68 Heah Wei Keat 66814107xxx
69 เพ็ญประภา อัศวศิลาวสุกุล 66815733xxx
70 สุทธิรัตน์ เหล่าลิ้ม 66880696xxx
71 ธนศักดิ์ ลิ้มวัชรากูล 66869076xxx
72 ฝนทอง ชันษาจนกุล 66816826xxx
73 กวีพจน์ แจ่มสาคร 66875528xxx
74 สุทธิมา บวรจง 66816320xxx
75 เสาวลักษณ์ สุขะวัฒนะ 66816453xxx
76 วิวรรณ์ ธรรมวิชิต 66894903xxx
77 พวงทิพย์ อมรสิริรัตน์ 66858331xxx
78 กิติพงษ์ โชคทรัพย์ทวีคูณ 66896323xxx
79 การูญ ตัณฃนไพศาล 66814510xxx
80 สุพิชญา คชาสกุล 66817143xxx
81 LU  YEONG HAO 66875065xxx
82 คชนันท์ แก้วนวล 66869755xxx
83 กัลยา ศรีสวัสดิ์ 66841652xxx
84 นภดล สอนระเบียบ 66834367xxx
85 ประทีป ปะสัน 66831149xxx
86 ธันยา วัฒนวรางกูร 66816219xxx
87 ลันล์ลลิต นิยมทัศน์ 66802133xxx
88 รวิสรา วิศิษฐวาณิชย์ 66846566xxx
89 วิสุตา กลับสี 66896609xxx
90 ชื่นจิตต์ เอนกพีระศักดิ์ 66819344xxx
91 พิชญพงษ์ เอกัคคตเจิต 66900835xxx
92 ทักษพร ตรียสรศัย 66850322xxx
93 รัดเกล้า แซ่เล้า 66853427xxx
94 พรพิพัฒน์ สังข์ทพ 66875833xxx
95 นันทนา หุ่นอำพันธ์ 66816472xxx
96 ณัฐพงค์ วุฒิเอ้ย 66894329xxx
97 อิสราภรณ์ อุดมพรมงคล 66897891xxx
98 รัชนี คงสีจันทร์ 66851538xxx
99 น้ำทิพย์ ฟูเจริญ 66850848xxx
100 ตวงพร โพธิผละ 66814071xxx
ประกาศรายชี่อผู้มีสิทธิ์ รับส่วนลด 10 % สาหรับซื้อมือถือในงาน dtac 3G Expo วันที 4 ก.ย. 54 จานวน 1000 เครื่อง
กรุณานา sms ที่ได้รับ และบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดงด้วยตนเอง ภายในวันที 4 ก.ย. 54 เวลา 10.00-17.00 น.

Leave a Comment