ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเมื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นจากกรมสรรพากร

ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเมื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นจากกรมสรรพากร

ข้อมูลการลดหย่อนภาษีเมื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นจากกรมสรรพากร

โปรโมชั่นทูยู ขอนำเอาข้อมูล การลดหย่อนภาษีเมื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นจากกรมสรรพากร มาฝากเผื่อแฟนๆโปรโมชั่นทั้งหลายที่ช่วยกันร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น จะได้เอาไว้ใช้ประโยชน์กันครับ

อีเมล์จาก e-taxinfo

ตามที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นทำให้ชาวญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน นั้น กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค นำมาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง  กรมสรรพากร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

ตามที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น ทําให้ ชาวญี่ปุ่นได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จนมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทยตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปใช้ บรรเทาทุกข์ต่อไป นั้น
กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนําเงินหรือมูลค่า ทรัพย์สินที่บริจาค นํามาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการเสียภาษีได้ นั้น จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้เฉพาะผู้ที่บริจาคเป็นเงิน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยของหน่วยงานราชการที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะ หรือผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 อสมท. เป็นต้น สามารถนําเงินบริจาคนั้น หักลดหย่อนในการ คํานวณภาษีได้ตามจริง (รวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ ด้วย) แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ ค่าลดหย่อนอื่นๆแล้ว โดยใช้หนังสือสําคัญการรับเงินบริจาคที่ส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนรับบริจาค ออกให้ หรือใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือสลิปของธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานในการนําไปหักลดหย่อนต่อไป

๒. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคนํามา หักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิในปีที่บริจาค นอกจากนี้ กรณีการบริจาคทรัพย์สิน หรือสินค้าดังกล่าว ถือเป็นเหตุอันสมควรที่ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตามข้อ 1 และข้อ ๒ ต้องนําเงิน และทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาทั้งจํานวนนั้น ไปบริจาคให้แก่หน่วยงานของส่วนราชการไทยเท่านั้น เช่น กระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และหน่วยงานราชการนั้นจะต้องออกหนังสือสําคัญหรือ หลักฐานที่แสดงว่าได้รับการบริจาคโดยมียอดเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นยอดรวมทั้งสิ้นตรงกับยอดที่รับบริจาคมาทั้ง จํานวน กรณีนี้ ผู้บริจาคตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จึงจะได้รับสิทธินํายอดเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักลดหย่อนหรือ หักรายจ่ายได้ แต่หากตัวแทนรับบริจาคนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง ผู้บริจาคจะไม่ได้รับสิทธิในการหัก ลดหย่อนแต่อย่างใด

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเรื่องที่ ร้ายแรง มีชาวญี่ปุ่นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก การที่คนไทยร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สิน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ําใจและความมีเมตตาประสงค์ที่จะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น นอกจากผู้บริจาคจะได้รับอานิสงค์ผลบุญตามความเชื่อของชาวไทยแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย”

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=8326

Leave a Comment