โปรโมชั่นการบินไทย เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ

โปรโมชั่นการบินไทย เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ

โปรโมชั่นการบินไทย เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ

เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ โปรโมชั่นตั่วเครื่องบินราคาพิเศษจากการบินไทย สำหรับการเดินทาง 2 ท่าน
สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1-31ธันวาคม2553 และเดินทาง 1 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554

– เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ และ – ขอนแก่น 3,750 บาท
– เชียงใหม่ 4,000 บาท – อุดรธานี 4,000 บาท – สุราษฎร์ธานี 4,000 บาท (ยกเว้นเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สมุย)
– อุบลราชธานี 4,000 บาท
– เชียงราย 4,500 บาท – กระบี่ 4,500 บาท
– ภูเก็ต 4,500 บาท
– หาดใหญ่ 4,500 บาท

*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ยกเว้น ภาษีสนามบิน

โปรโมชั่นการบินไทย เที่ยวทั่วไทยไปกับพ่อ

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
2. สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 01 – 31 ธันวาคม 2553
สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2553  – 31 มกราคม 2554
3. ราคานี้ เป็นราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่   1 ท่าน   โดยต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ผู้โดยสารต้องเดินทางในเที่ยวบิน และ วันเดินทางเดียวกัน รวมทั้งต้องเป็น เส้นทางเดียวกัน ทั้งไป และ กลับ
4. บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ  มีอายุ 7 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตร ฯ
5. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
6. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
7. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
8. กรณีออกบัตรฯ แล้ว
8.1 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร  เส้นทางบิน Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
8.2 อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ได้ตามเงื่อนไขและภายในอายุของโปรโมชั่น โดยจะต้องทำการออกบัตร ฯใหม่
ที่การบินไทย และเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อ  1 ท่าน

*** ในกรณีตาม ข้อ 8.2 อนุญาตให้เปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ จะต้องทำการออกบัตร ฯใหม่ภายในอายุของบัตรโดยสารเดิม
9. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสาร เด็กและทารก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว
10. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
11. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น
: http://www.promotiontoyou.com/?p=5145

Leave a Comment