โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์

โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์

โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์

โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์ โปรมือถือคุ้มๆจากฮัชท์ซุปเปอร์คุ้ม

– ค่าโทรเพียง 50 สต./นาที ในช่วงเวลาซูเปอร์คุ้ม ตี 5- 5 โมงเย็น

– รายเดือน เพียง 599 บาทต่อเดือน พร้อมรับค่าโทร 599 บาท สำหรับช่วงเวลาตี 5 – 5 โมงเย็น

แถมด้วยค่าเครื่องในราคาซุเปอร์คุ้ม ฟังก์ชั่นครบให้เลือกถึง 4 รุ่น โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนถึง 30 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้น

โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย
โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย
ข้อตกลงในการรับสิทธิ์โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม

– ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

– โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนถึง 30 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้น

– คิดค่าโทรขั้นต่ำเป็นนาที เศษวินาทีจะปัดขึ้นเป็นนาที

– ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนนี้ ไม่รวมค่าโทรส่วนที่เกินจากมูลค่าที่ได้รับ ค่าโทรนอกช่วงเวลาโทรซูเปอร์คุ้ม ค่าโทรนอกช่วงเวลาโทรไม่อั้น และค่าบริการเสริมทุกประเภท

– อัตราค่าโทรภายในและภายนอกเครือข่ายฮัทช์ใช้อัตราเดียวกัน

– การแบ่งช่วงเวลาพิเศษและนอกช่วงเวลาพิเศษจะยึดถือจากเวลามีการโทรออกเป็นสำคัญ

– กรณีจดทะเบียนแพ็กเกจบุฟเฟ่ต์ 1399 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ไม่จำกัดจำนวนการใช้ (Unlimited) โดยไม่ต้องชำระค่าบริการสำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) เพิ่ม เติม ในรอบใบแจ้งหนี้ที่ 1-13 ติดต่อกัน นับตั้งแต่บริษัทฯ อนุมัติให้บริการ เมื่อสิ้นสุดรอบใบแจ้งหนี้ที่ 13 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet) และชำระค่าบริการสำหรับบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) ตามอัตราที่กำหนดไว้

– ค่าบริการสำหรับการใช้บริการในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายตามโปรโมชั่นนี้จะคำนวณตามจำนวนวันที่ใช้บริการ

– ระยะเวลาสำหรับบริการต่างๆ ในโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันจดทะเบียน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการในอัตราปกติหรืออาจเลือกรายการส่งเสริมการ ขายอื่นๆ ที่เสนอให้ในขณะนั้นได้

– บริการที่รวมอยู่ในค่าบริการเหมาจ่ายไม่สามารถยกยอดไปใช้บริการในเดือนถัดไปหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– บริการโทรฟรีที่รวมในค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน ได้แก่ บริการสนทนาทางโทรศัพท์ บริการ Voice Mail ไม่รวมค่าบริการเสริมทุกประเภท

– ค่าบริการเหมาจ่ายนี้ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ไปยังเลขหมาย พิเศษ ( เช่น 1900 หรือ Bug1113) ค่าโทรทางไกลต่างประเทศ ( I DD ) ค่าใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ( International Roaming) บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ฮัทช์ High Speed (Internet/Open Access) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

– ในกรณีที่มีการระงับการให้บริการเนื่องจากผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการตาม ระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสิทธิ์ตามการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลงทันที โดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

– ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำสิทธิ์การส่งเสริมการขายไปให้ผู้อื่นใช้บริการ และเรียกเก็บค่าบริการหรือประโยชน์อื่นใดจากการให้ผู้อื่นใช้บริการดังกล่าว หรือนำไปดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะโดยการขึ้นป้ายโฆษณาหรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการประกอบธุรกิจให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า และเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ระงับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ในทุกกรณี โดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ระงับการให้บริการและหรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าส่วนลดราคาของเครื่องวิทยุคมนาคมที่กำหนดไว้ภาย ใต้รายการสำหรับซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่เลือกไว้ทั้งจำนวนให้แก่บริษัทฯ โดยถือเสมือนว่าผู้ใช้บริการมิได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขาย

สัญญาใช้บริการโปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม

– หากเลือกเครื่องในราคาพิเศษตามโปรโมชั่น ในวันที่จดทะเบียนต้องทำสัญญาการใช้บริการ ฮัทช์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาของสัญญา 12 เดือนได้ แต่หากพ้นจากระยะเวลาการใช้บริการที่กำหนดแล้ว จะสามารถทำการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการได้

– กรณีที่ยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้องชำระค่าส่วนลดค่าเครื่องที่เหลือ ดังนี้

โปรโมชั่นฮัชท์ซูเปอร์คุ้ม โทรคุ้มทุกเครือข่าย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น : http://www.promotiontoyou.com/?p=3671

Leave a Comment