โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว

โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว

โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว

โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว ที่ให้คุณได้สะดวกสบายกว่าเดิมทั้งการเบิกถอนเงินสด หรือ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต HSBC เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 – 31 มี.ค. 54

โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว
โปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรโมชั่นบัตร HSBC กดคุ้ม ช้อปคุ้ม ในบัตรเดียว

1. เฉพาะบัตรเครดิตเอชเอสบีซีที่ออกโดยธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย (ยกเว้นบัตรนิติบุคคล) ที่คงสภาพการเป็น
สมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯทำการเครดิตเงินคืน
2. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณรวมกันโดยอัตโนมัติ และยอดใช้จ่ายต่างบัญชีไม่สามารถนับ
รวมกันได้
3. สำหรับ รายการโปรโมชั่นกดคุ้ม การคำนวณเงินเครดิตคืนจะคำนวณจากยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกเข้าระบบมายังธนาคารฯ ระหว่าง 1 ต.ค. 53 – 31 มี.ค. 54 เท่านั้นและ
ไม่นับรวมยอดวงเงินอนุมัติ Fund Transfer
4. สำหรับโปรโมชั่นช้อปคุ้ม การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต้องเกิดขึ้นระหว่าง 1 ต.ค. 53 – 31 มี.ค. 54 ณ ร้านค้าใน
หมวดสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. หรือ ห้างเทสโก้โลตัส หรือร้านอาหารในห้างเทสโก้โลตัส ที่ร่วมรายการและถูก
บันทึกเข้าระบบมายังธนาคารฯ ภายใน 11 เม.ย. 54
5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินจากรายการใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทางร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายภายหลังจาก
ที่ธนาคารฯได้คืนเงินเครดิตเข้าบัญชีไปแล้ว ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเครดิตคืนจากบัญชีบัตรนั้นๆ
6. ยอดเงินเครดิตคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. ธนาคารฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วม
รายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการให้บริการ หากเกิดเหตุขัดข้องโปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
10. คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข (1)

1. สามารถเบิกเงินสดผ่านเครื่อง ATM ได้สูงสุด 40,000 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับวงเงินการเบิกเงินสดล่วงหน้า
ที่คงเหลือในบัตร
2. ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้าเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ
ค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยในการเบิกเงินสดล่วงหน้าเท่ากับ 20% ต่อปี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยโดยนับจาก
วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันที่ธนาคารฯได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน
3. ดอกเบี้ยในการเบิกเงินสดล่วงหน้า 0% เป็นเวลา 30 วัน จะคืนให้ในรูปของเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร
ซึ่งคำนวณจากการคิดเฉลี่ยดอกเบี้ยในการเบิกเงินสดล่วงหน้า 30 วัน เช่น เบิกเงินสด 10,000 บาท จะได้เงินเครดิตคืน = 10,000 x (20%/365) x 30= 164.38 บาท โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเบิกเงินสด
ล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติก่อน และธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร
4. ในกรณีที่มียอดเบิกเงินสดน้อยกว่า 8,000 บาทต่อครั้ง ไม่เข้าข่ายรับเงินเครดิตคืน จากรายการส่งเสริมการขายนี้
5. ยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเอชเอสบีซี รีวอร์ดส
6. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนมูลค่าเท่ากับดอกเบี้ยในการเบิกเงินสดล่วงหน้า 30 วันเข้าบัญชีบัตรเครดิตของ
ผู้ถือบัตรหลักภายใน 2 เดือน เมื่อมียอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข

เงื่อนไข (2)

1. สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทต่อรายการจะได้รับเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเป็นรายเดือน
ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันทำรายการ โดยยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อบัญชีต่อเดือน

เงื่อนไข (3)

1. สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 600 บาทต่อรายการจะได้รับเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเป็นรายเดือน
ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันทำรายการ โดยยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 180 บาทต่อบัญชีต่อเดือน

เงื่อนไข (4)

1. สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 800 บาทต่อรายการจะได้รับเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเป็นรายเดือน
ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันทำรายการ
1) บัตรเครดิตประเภททองและคลาสสิครับคืน 16 บาทต่อรายการ และยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 96 บาทต่อบัญชี
ต่อเดือน
2) บัตรเครดิตประเภทแพลทินัมรับคืน 24 บาทต่อรายการ และยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 144 บาทต่อบัญชีต่อเดือน
3) บัตรเครดิตประเภทพรีเมียร์รับคืน 40 บาทต่อรายการ และยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 240 บาทต่อบัญชีต่อเดือน
2. สำหรับสมาชิกบัตรที่ได้ลงทะเบียนร่วมรายการรับสิทธิ์เงินคืนสำหรับปั๊มน้ำมันโดยสมบูรณ์แล้วในระหว่าง
15 พ.ค. – 30 ก.ย. 53 ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรายการสิทธิ์เงินคืนสำหรับปั๊มน้ำมันอีก
3. สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นคะแนนสะสมเอชเอสบีซีรีวอร์ดสที่เกิดจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในหมวดสถานีบริการน้ำมัน
ทุกรายการ (Merchant Category Code-MCC 5541 และ 5542 ในระบบการบันทึกรายการของ Visa และ
MasterCard) โดยคะแนนที่ถูกยกเว้นดังกล่าวจะปรากฏในช่องคะแนนสะสมใช้ไปของตารางสรุปยอดคะแนน
สะสมในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันที่ทำรายการ

Short URL สำหรับบอกต่อโปรโมชั่น :