ลุ้นรวยยกตู้ทุกสัปดาห์กับเอชพี ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ลุ้นรวยยกตู้ทุกสัปดาห์กับเอชพี ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ลุ้นรวยยกตู้ทุกสัปดาห์กับเอชพี ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ร่วมสนุกกับโปรโมชั่นดีจาก HP ลุ้นรวยยกตู้ทุกสัปดาห์กับเอชพี ง่ายๆ แค่เพียงคุณเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์เด สท็อปรุ่นที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. ถึง 19 ต.ค. นี้ รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

ลูกค้า (End user) ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาของกิจกรรม รับคูปองชิงโชคลุ้นรับ ทองคำมูลค่า 100,000 บาททุกสัปดาห์ (ในระยะเวลาของกิจกรรม) สัปดาห์ละ 1 รางวัล และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อ VISION Technology from AMD ในสัปดาห์ที่ 3 และ 8 จำนวนสัปดาห์ละ 1 รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โดยจะประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ http://www.hppromotion.in.th

ระยะเวลาของกิจกรรม : 24 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2553

ลุ้นรวยยกตู้ทุกสัปดาห์กับเอชพี ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. การรับสิทธิ์
 • ลูกค้า (End user) ผู้ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ร่วมรายการ ภายในที่ 24 สิงหาคม 19 ตุลาคม 2553 รับคูปองชิงโชคจากร้านค้า โดยจะได้คูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ร่วมรายการ 1 เครื่อง ขูดรหัสจากคูปองแล้วส่งข้อความตามรายละเอียด แล้วส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่ระบุไว้

ตัวอย่าง HP Lucky Card

 • บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลชิงโชคทองคำมูลค่า 100,000 บาท สัปดาห์ละ 1 รางวัล และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อ VISION Technology from AMD ในสัปดาห์ที่ 3 และ 8 จำนวนสัปดาห์ละ 1 รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 10 รางวัล โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.hppromotion.in.th

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการจับและประกาศรางวัลดังนี้

ครั้งที่ สัปดาห์ที่ วันจับรางวัล วันประกาศรางวัล วันมอบรางวัล
1 1 3 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553
2 2 10 กันยายน 2553 14 กันยายน 2553 16 กันยายน 2553
3 3 17 กันยายน 2553 21 กันยายน 2553 23 กันยายน 2553
4 4 24 กันยายน 2553 28 กันยายน 2553 30 กันยายน 2553
5 5 1 ตุลาคม 2553 5 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2553
6 6 8 ตุลาคม 2553 12 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553
7 7 15 ตุลาคม 2553 19 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553
8 8 22 ตุลาคม 2553 26 ตุลาคม 2553 28 ตุลาคม 2553
 • บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีตามวันและเวลาดังกล่าว ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จัวหวัดปทุมธานี 12130
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน 3 วัน หากไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์นั้นให้แก่ผู้มีรายชื่อสำรองลำดับต่อไป โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ
 • หลังจากที่บริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีเพื่อยืนยันตามข้อ 3. แล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวบนเว็บไซต์ http://www.hppromotion.in.th และผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ที่ได้ระบุไว้ตามตารางข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรางวัลนั้นทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย ซึ่งของรางวัลนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนและยืนยันการรับสิทธิ์ หากท่านไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ผู้ที่กระทำการแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานประกอบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจแก่ทางบริษัทฯ
 • กรณีที่ผู้โชคดีเป็นนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) ผู้ที่ติดต่อเข้ารับรางวัลจะต้องแสดงถึงอำนาจกระทำการแทนว่ามีอำนาจลงลายมือ ชื่อและประทับตราสำคัญแทนนิติบุคคลได้ และต้องแสดงหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลด้วย, หากนิติบุคคลไม่อาจมารับรางวัลได้ ก็ให้มอบอำนาจมา โดยมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอา นาจของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ มายื่นขอรับจากทางบริษัทฯ

รายละเอียดของรางวัล

ทองคำที่บรรจุอยู่ในตู้นิรภัยของธนาคารกสิกรไทยที่มีมูลค่า 100,000 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่จะทำการแจกทั้งหมด 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล และพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อ VISION Technology from AMD ในสัปดาห์ที่ 3 และ 8 จำนวนสัปดาห์ละ 1 รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 10 รางวัล
(อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่จับรางวัล จากสมาคมค้าทองคำ http://www.goldtraders.or.th/gold_day.php)

*Remark : สำหรับสัปดาห์ที่ 3 และ 8 จะแจกพิเศษสำหรับผู้ซื้อ Notebook และ PC ของ HP ที่ใช้ VISION Technology from AMD สัปดาห์ละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท

หมายเหตุ

 • รหัส 9 หลักที่ขูดได้จาก HP Lucky Card สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  และ HP Lucky Card 1 ใบ สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ที่ร่วมรายการ  1 เครื่อง เท่านั้น
 • รหัส 9 หลัก จาก HP Lucky Card ที่ทำการร่วมชิงรางวัลแล้ว ไม่สามารถนำมาร่วมชิงรางวัลได้อีก
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับสิทธิ์ในการชิงโชค จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • หมดเขตการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ตามวันและเวลาดังนี้ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 24.00 น.
 • พนักงานบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทที่จัดรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตามประกาศไว้เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ-เสียง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดี ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
 • หากมีการเพิ่มเติมรุ่นสินค้าที่ร่วมรายการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน จดหมายฉบับนี้ ทางบริษัทฯจะจัดทำเอกสารแนบเพื่อแจ้งชื่อรุ่นที่เพิ่มเติมทันที
 • คำตัดสินของ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Info : www.hppromotion.in.th
Call Center : 0 2463 8740

ส่งต่อโปรโมชั่นนี้ : http://www.promotiontoyou.com/?p=2314

Leave a Comment