บินฟรีทั่วไทยและต่างประเทศกับบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย

โปรโมชั่น บินฟรี…ทั่วไทยและต่างประเทศกับบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย เริ่มวันนี้ถึงสิ้นปี53 นี้เท่านั้น

โปรโมชั่น บินฟรี...ทั่วไทยและต่างประเทศกับบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย

โปรโมชั่น บินฟรี…ทั่วไทยและต่างประเทศกับบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย เริ่มวันนี้ – 31 ธันวาคมนี้ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยถือบัตรเครดิตประเภทใดๆของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ที่ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

– ทุกๆ 25 บาท ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสม Smart Value Choice 3 คะแนน เฉพาะยอดการใช้จ่ายภายในประเทศที่ไทยแอร์เอเชียสูงสุด 20,000 บาทแรกต่อบัตรต่อรอบบัญชี (ส่วนที่เกิน 20,000 บาท รับคะแนนสะสมปกติ)(ไม่รวมถึงร้านค้าที่ไม่ได้ถูกบันทึกเข้าในหมวด MCC ที่กำหนดยอดแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง) โดยคะแนนสะสมพิเศษจะถูกบันทึกเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ณ รอบบัญชีที่มีรายการใช้จ่ายเกิดขึ้น

-ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรไม่รวมยอดเบิกถอน เงินสดและค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวด Smart Pay ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ

-ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลบริการเลือกที่ นั่งถูกใจ (Pick A Seat) และบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. (Supersize & Save) อย่างละ 5 ใบสำหรับบัตรแพลทินัม และอย่างละ 3 ใบ สำหรับบัตรคลาสสิกเมื่อได้รับการอนุมัติบัตร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล บัตรกำนัลมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ

เงื่อนไขรายการรับ AirAsia E-Gift Voucher และ/หรือบัตรกำนัลตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย :

– เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตร่วมแอร์ เอเชีย-กสิกรไทย บัตรหลักและบัตรเสริม รายใหม่ ใบแรก ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรประเภทใดๆ ของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนที่ได้รับการอนุมัติบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2553 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร ตามเงื่อนไข

– ธนาคารฯ จะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (ไม่รวมยอดการเบิกถอนเงินสดและค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวด Smart Pay ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการ เรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชีโดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ)

– ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งของกำนัลให้ ผู้ถือบัตรที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขทีธนาคารกำหนดทาง e-mail address ที่ผู้ถือบัตรให้ไว้กับธนาคาร ณ วันที่ สมัครบัตรสำหรับ AirAsia E-Gift Voucher และทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สำหรับบัตรกำนัลตั๋วเครื่องบิน ภายใน 90 วันนับจากวันครบกำหนดการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข

– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข และยังคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตร และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารฯ เท่านั้น

– ในกรณีพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการใช้ E-Gift Voucher

– การใช้ E-Gift Voucher เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทไทยแอร์เอเชียกำหนด

– E-Gift Voucher มีอายุการใช้งานนาน 5 เดือน นับจากวันที่บริษัทไทยแอร์เอเชียดำเนินการจัดส่งไปให้ทาง E-mail address ของผู้ถือบัตร และไม่สามารถต่ออายุ E-Gift Voucher ได้

-E-Gift Voucher สามารถใช้ได้สูงสุด 3 ใบต่อการสำรองที่นั่ง 1 ครั้ง (1 Booking)

-E-Gift Voucher แต่ละใบจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจะต้องแลกชำระเต็มจำนวนมูลค่าของ E-Gift Voucher นั้น ซึ่งไม่สามารถขอคืนมูลค่าที่เหลือของ E-Gift Voucher นั้นๆ ได้

– หากมูลค่าของ E-Gift Voucher ไม่เพียงพอต่อจำนวนค่าโดยสาร จะต้องชำระค่าโดยสารส่วนที่เหลือด้วยบัตรเครดิตให้เรียบร้อย ณ ขณะที่ท่านทำการสำรองที่นั่งในครั้งนั้น

– แอร์เอเชียและธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับ E-Gift Voucher ที่เกิดการสูญหาย, สูญเสียหรือความความผิดพลาดจากการใช้หรือแลกชำระค่าโดยสารผ่าน E-Gift Voucher หรือการที่ E-Gift Voucher ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ อันเกิดจากการกรอกข้อมูล, หมายเลขหรือพาสเวิร์ด ตลอดจนการกรอกข้อมูลผู้รับ E-Gift Voucher ผิดพลาด หรือ การที่ E-Gift Voucher นั้นๆ ถูกใช้งานด้วยบุคคลอื่นทั้งที่ได้รับหรือไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ E-Gift Voucher นั้นๆ

– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ และสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงินใดๆ

– การใช้งาน E-Gift Voucher นี้สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นใช้แทนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

– สายการบินแอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการดัด แปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น หรือกำหนดวิธีการอื่นในการใช้ E-Gift Voucher โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ E-Gift Voucher เพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลตั๋วเครื่องบิน

– คูปองโดยสารเค่รื่องบินเป็นคูปองโดยสารสำหรับ 1 ท่าน

– คูปองโดยสารเครื่องบิน สงวนสิทธิ์เดินทางตามช่วงเวลาที่กำหนด หากครบกำหนดและท่านมิได้ใช้สิทธิ์ คูปองถือเป็นโมฆะ

– คูปองโดยสารเครื่องบินไม่สามารถใช้ในวัน หยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่องและช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ดุลยพินิจของบริษัทไทยแอร์เอเชียในการสำรองที่นั่งถือเป็นที่สิ้นสุด

– เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองโดยสารเครื่องบินฉบับนี้ไม่รวม ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันภัย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ท่านจะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ โดยส่งสำเนาคูปอง, สำเนาบัตรประชาชนของผู้โดยสาร (กรณีเดินทางภายในประเทศ) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเดินทางต่างประเทศ) พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ วันเดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน (สามารถตรวจสอบได้จาก www.airasia.com) ไปยังโทรสารหมายเลข 0 2315 9803 หรืออีเมล์ไปที่ taa_voucher@airasia.com เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หลังจากดำเนินการสำรองที่นั่งไม่เกิน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันผลการสำรองที่นั่ง

– ในกรณีที่ทำการสำรองที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางบิน หรือเที่ยวบินได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเดินทาง และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงตามกฎของบริษัทฯ

– คูปองโดยสารเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ของบัตรกำนัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง หากท่านไม่นำคูปองฉบับจริงมาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินในการเดินทาง

– คูปองโดยสารสามารถใช้ได้สำหรับเที่ยวบิน FD Flight ที่บริษัทไทยแอร์เอเชียกำหนดเท่านั้น (สามารถตรวจสอบได้จาก www.airasia.com)

Short URL สำหรับส่งต่อบทความ : http://www.promotiontoyou.com/?p=2439

Leave a Comment