กลับมาตามคำเรียกร้องบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT 30 วัน ราคา1,200บาท ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว

กลับมาตามคำเรียกร้อง บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT 30 วัน ราคา 1,200 บาท ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว

 

อัตราค่าโดยสาร : ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 – 2 กรกฎาคม 2555

BMCL จะทำการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ใหม่ แบ่งตามชนิดบัตรโดยสาร คือ บัตรเติมเงินและเหรียญโดยสาร ดังนี้

1. อัตราค่าโดยสารสำหรับเหรียญโดยสาร

– บุคคลทั่วไป เริ่มต้น 15 บาท สูงสุด 40 บาท
– เด็ก/ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 8 บาท สูงสุด 20 บาท

2. อัตราค่าโดยสารสำหรับบัตรเติมเงิน

– บุคคลทั่วไป เริ่มต้น 15 บาทสูงสุด 40 บาท
– นักเรียน นักศึกษา เริ่มต้น 13 บาท สูงสุด 33 บาท
– เด็ก/ผู้สูงอายุ เริ่มต้น 8 บาท สูงสุด 20 บาท

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:
1) สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และ/หรือ ไม่เกินวันเกิดอายุครบ 14 ปี และมีช่วงความสูงไม่เกิน 90 ซม. ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
2) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ/หรือตั้งแต่วันเกิดอายุครบ 60 ปี จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ

เงื่อนไขการใช้ บัตรนักเรียน นักศึกษา : ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตรนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี และ/หรือไม่เกินวันเกิดอายุครบ 23 ปี ในสังกัดสถาบันการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้ร่วมกับบัตรนักเรียน/นักศึกษาและบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่แสดงอายุได้ กรณีที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ หรือใช้บัตรโดยสารผิด ประเภท BMCL ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โดยสารในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ BMCL เรียกเก็บ ณ เวลานั้นๆ

Leave a Comment